Občanské sdružení Spolek KohoVolit.eu již několikátým rokem vykonává skvělou práci tvoře volební kalkulačky, kde volič na základě předvybraných otázek získá jakés takés ponětí o shodě svého názoru s postoji různých voleb účastnících se stran.

Mnohem déle však existují volební kalkulačky ve Finsku, kde ty nejpoužívanější a největší vytváří „veřejnoprávní“ sdělovadlo YLE. Jako ochutnávku si můžete vyzkoušet tu nejčerstvější, z letošních voleb do obecních zastupitelstev (finsky nebo švédsky). A upřímně řečeno, jsou o několik řádů lepší než ty od KohoVolit.eu. Nejpodstatnějším rozdílem je to, že finský volič může porovnávat svou shodu s jednotlivými kandidáty (a podle toho udílet svůj přednostní hlas), zatímco uživatel české kalkulačky se musí spokojit s odpovědí celé strany.

Odpovědi jednotlivých kandidátů by měly mnohem větši vypovědní hodnotu než odpovědi spěšně spatlané nějakým tiskovým mluvkou strany, a pomohly by voličům zodpovědněji kroužkovat. Rozmlsán finskými kalkulačkami, zmínil jsem se o tom Michalu Škopovi z KohoVolit.eu na jeho blogu. Ten mi odpověděl s tím, že nejsou zdroje. Dobývání odpovědí od tisíců kandidátů lze od nepočetné skupiny dobrovolníků očekávat těžko, narozdíl od největší mediální korporace ve státě (konkrétně ve finském státě; od České televize pod Dvořákovým vedením raději neočekávám nic). Nicméně je možné, že časem přijde zlepšení, pokud se soudruhům z KohoVolit.eu podaří vybrat prostředky na vylepšení volebních kalkulaček.

A teď to hlavní (relevantní pro voliče z Vysočiny) – jak bych tedy odpovídal ve volební kalkulačce já?

Moje odpovědi ve volební kalkulačce

(Pro srovnání uvádím „odpovědi strany“, tj. to, co Michalu Škopovi poslal vedoucí mediálního odboru strany Mikuláš Ferjenčík, ve tvaru ANO/NE/Nevím. Až na výjimky neuvádím jím zaslané doplňující komentáře. Ty si můžete prohlédnout přímo na stránkách volební kalkulačky.

Celostátní referendum

Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Euro v ČR

ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro).

NE, dokud nebudou existovat v rámci eurozóny funkční mechanismy, díky nimž by se mohla účinně vyrovnávat s hospodářskými rozdíly mezi členskými zeměmi, zejména v obchodní bilanci. Hlubší fiskální svaz je jednou z možných cest.

(Piráti: ANO s výhradami. „Před vstupem je potřeba, aby se eurozóna reformovala a stanovila si například pravidla pro krachy států.“)

Zrušení EET

Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit.

Nevím, zatím je potřeba nezávislé zhodnocení proběhlých fasí zavádění EET. Dokud nebudou vypovídající data z již postižených oborů, nepouštět se do rozšiřování EET.

(Piráti: ANO.)

Návrh zákona – petice

Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Volby po internetu

Měla by být zavedena možnost volit po internetu.

Nevím. S elektronickým hlasováním je spojena nemožnost zároveň zajistit tajnost a integritu voleb; docela široce se probíralo na pirátském foru.

(Piráti: ANO.)

Klouzavý mandát

Měl by být zaveden tzv. klouzavý mandát – za poslance nastupuje po dobu jeho člensví ve vládě dočasný náhradník.

Ano.

(Piráti: ANO.)

Proti přijímání muslimů

ČR by měla zcela zastavit přijímání uprchlíků muslimského vyznání.

NE.

(Piráti: NE.)

Zákaz mešit

V ČR by měla být plošně zakázána stavba mešit.

NE.

(Piráti: NE.)

Výstup z EU

ČR by měla vystoupit z EU.

NE.

(Piráti: NE.)

Azyl a migrace v EU koordinovaně

Státy EU by měly řešit otázky týkající se azylu a uprchlictví jednotně a koordinovaně.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Obchodní styk, lidská práva

ČR by měla usilovat o udržování obchodních vztahů i se zeměmi, které porušují lidská práva.

ANO. Udržování obchodních vztahů a zasazovaní se o dodržování lidských práv se navzájem nevylučuje (pakliže dané obchodní vztahy nejsou vyloženě založeny na porušování lidských práv). Naopak, jaký vliv může mít naše lidskoprávní diplomacie v zemích, s nimiž nás nic nepojí?

(Piráti: NE. „Především nechceme do těchto zemí vyvážet zbraně.“

ČR v jádru EU

Místo ČR je v jádru EU.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Minimální mzda 14000 Kč

Minimální hrubá mzda by měla být nejméně 14 000 Kč měsíčně.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Snížení daně z nabytí nemovitosti

Daň z převodu („nabytí“) nemovitosti 4 % by se měla snížit.

NE.

(Piráti: ANO.)

Zvýšení daně na alkohol

Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit.

ANO.

(Piráti: Nevím / nemám názor.)

Zrušení kontrolních hlášení k DPH

Povinost posílat kontrolní hlášení k DPH by se měla zrušit.

Nevím.

(Piráti: ANO.)

Daňové zvýhodnění pro starší lidi

Zaměstnaní lidé v předdůchodovém věku by měli být daňově zvýhodněni.

NE, ale pilotnímu projektu na několikatisícovém náhodném vzorku bych se nebránil. Pokud by se osvědčil, jsem ochoten změnit názor.

(Piráti: Nevím / nemám názor.)

Daňová progrese DPFO

Měla by se zvýšit daňová progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba daně pro vyšší příjmy).

ANO.

(Piráti: NE, avšak „zrušíme zastropování odvodů a tedy faktickou daňovou degresi (lidé s milionovými příjmy dnes platí nižší sazbu, než střední třída)“, což je vlastně takové měkké ANO.)

Podpora ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství má být podporování více než ostatní zemědělství.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání se má podporovat alespoň tak jako dnes.

Nevím.

(Piráti: Nevím / nemám názor.)

Podpora technického vzdělávání

Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno na úkor jiných oborů.

ANO, avšak k čistě technickému bych přidal ještě přírodovědné a sociální. Kladl bych větší důraz na věci, jež jsou užitečné všem, ale dnes jim ve školách příliš prostoru nevěnuje (právní a mediální gramotnost), na úkor například znalostí z beletrie.

(Piráti: Ne.)

Školné na VŠ

Mělo by se začít platit školné na veřejných vysokých školách.

NE!

(Piráti: Ne.)

Pěstování konopí legální

Pěstovat marihuanu pro vlastní potřebu by mělo být legální.

ANO, a nejen marihuanu.

(Piráti: Ano.)

Adopce homosexuály

Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti.

Nevím.

(Piráti: Ano.)

Zákaz divokých zvířat v cirkusech

V cirkusech má být zakázáno účinkování volně žijících druhů zvířat (např. lvů, velbloudů, slonů).

ANO, ale otázka je nesmyslně položená (velbloud není volně žijícím druhem, pokud vím), takže odpověď se vztahuje pouze na část před závorkou. A nejsem si jist, zda člověk se počítá mezi volně žijící druhy zvířat, ale ten ať si klidně vystupuje.

(Piráti: Nevím / nemám názor.)

Zákaz klecového velkochovu

Klecový velkochov zvířat (např. slepic) by měl být zakázán.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Zákaz jízdy kamionů

Zákaz jízdy kamionů by měl být oproti současnému stavu rozšířen.

ANO.

(Piráti: Nevím / nemám názor.)

Omezení imunity

Imunita poslanců a senátorů by měla být omezena tak, že by se vztahovala jen na proslovy v Parlamentu.

ANO, avšak pouze za podmínky, budou-li v budovách parlamentu zřízena vězení pro jeho členy a bude-li v nich umístěným (ať už zadrženým, vazebně stíhaným či odsouzeným) poslancům a senátorům umožněn výkon mandátu. Tak se zabrání případným neoprávněným zásahům např. ze strany výkonné moci.

(Piráti: ANO.)

Zákaz glyfosátu

Používání glyfosátu (např. v Roundup) by mělo být zakázáno.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Podpora obnovitelných zdrojů

ČR má finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

ANO, avšak smysluplně a tak, aby to skutečně vedlo k naplňování veřejného zájmu (například podporou výzkumu) a ne k naplňování kapes kapitalistů ze státního rozpočtu.

(Piráti: ANO.)

#### Očkování nepovinné Očkování dětí by mělo být nanejvýš doporučené.

ANO.

(Piráti: Nevím / nemám názor.)

Fake news – povinnost odstraňovat

Provozovatelé internetových stránek a aplikací mají být povinni vymazat „falešné zprávy“ (Fake News), na které byli upozornění.

NE, provozovatelé internetových stránek zveřejnivší prokazatelnou lež mají být povinni uvést tvrzení na pravou míru s uvedením falešné zprávy v původním znění.

(Piráti: NE.)

Místní příslušnost exekutorů

Konkurence mezi exekutory by se měla odstranit zavedením místní příslušností exekutorů.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Exekuční zákon

Insolvenční zákon by měl být upraven tak, aby umožnil návrat do ekonomicky aktivního života většímu počtu osob i za cenu zhoršení postavení věřitelů.

ANO.

(Piráti: ANO.)

Ústavní právo na zbraň

Vlastnit zbraň má být ústavní právo.

NE.

(Piráti: NE.)

Závěrem

V kalkulačce mi vyšla nejvyšší shoda se Zelenými, má rodná strana Pirátská skončila na druhém místě. Jelikož se však přes veškerou snahu tvůrci kalkulačky nevyhli otázkám, na něž se zkrátka nedá bez dalšího odpovědět ano, nebo ne, výsledek to trochu zkresluje. Ono totiž takové „ano, ale až …“ a „ne, dokud …“ totiž může věcně znamenat úplně totéž, i když v kalkulačce to bude započítáno jako opačné odpovědi.